e-learning

Törvénytisztelet index

A törvénytisztelet index (TTI) azt mutatja, hogy az adott vállalat a honlapján szereplő információk és adatok alapján mennyiben felel meg az állami vállalatokra nézve kötelező törvényi előírásoknak, tehát elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek és a 2009. évi CXXII. törvénynek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről.

A törvénytisztelet index a TI saját vizsgálatához kialakított önálló index, a kérdéssor nem egy az egyben megfeleltethető a jogszabályokban előírtaknak. Az index azon, törvény által előírt információk nyilvános közzétételére kérdez rá, amelyek valamennyi állami vállalatra nézve elvárhatóak és relevánsak.

A TI által vizsgált kötelező közzétételi lista (TTI) tartalma az alábbi:

1. A vállalat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja.
2. Szervezeti felépítés a szervezeti egységek megjelölésével (szervezeti ábra)
3. Vezetőre (első számú vezető) vonatkozó információk (név, beosztás)
4.-5. A Vezetőnek közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások mértéke (fizetés, jutalom, prémium), irányadó végkielégítés mértéke
6. Szervezeti egységek vezetőire (vezető tisztségviselőkre és vezető állású munkavállalókra) vonatkozó információk (név, beosztás, felelősségi kör), közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások, irányadó végkielégítés mértéke (fizetés, jutalom, prémium (sávosan feltűntetve))
7. Információ a felügyelőbizottsági tagokról (név, megbízási díj (tiszteletdíj) mértéke, megbízási díjon felüli egyéb járandóságok mértéke)
8. A vállalatra vonatkozó – feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó – alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök feltűntetése (legalább a megfelelő nyilvánosan hozzáférhető jogszabályokra mutató link formájában)
9. A szervezeti és működési szabályzat (szmsz) teljes szövege (vagy ennek legalább a vállalatirányítást, a tevékenységet, a működést leíró részletes kivonata)
10. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
11. A vállalat kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (ászf)
12. Éves költségvetés, a számviteli törvény szerinti beszámoló (vagy legalább link más hatályos közérdekű adatbázisban foglalt információhoz)
13. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
14. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya; a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke; határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartama.
15. Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).
16. Éves közbeszerzési terv (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).
17. Éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekről (vagy legalább link a kozbeszerzes.hu oldal adatbázisára).